பெரஹட்டி – நீலகிரி மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – நீலகிரி

தாலுக்கா – குன்னூர்

பஞ்சாயத்து – பெரஹட்டி

பெரஹட்டி கிராமம் நீலகிரி மாவட்டத்தின் குன்னூர் தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, பெரஹட்டி கிராமம் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

பெரஹட்டி கிராமம் நீலகிரி மாவட்டத்திலிருந்து 14 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது.

உதகமண்டலம் கோயம்பத்தூர் குன்னூர் நீலகிரி போன்ற மாவட்டங்கள் பெரஹட்டி கிராமதிற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.

Also Read  ஹப்பத்தலா - நீலகிரி மாவட்டம்