கிரிசமுத்திரம் – வேலூர் மாவட்டம்

மாநிலம் – தமிழ்நாடு

மாவட்டம் – வேலூர்

தாலுக்கா – ஆலங்கயன்

பஞ்சாயத்து – கிரிசமுத்திரம்

கிரிசமுத்திரம் கிராமம் வேலூர் மாவட்டத்தின் ஆலங்கயன் தாலுக்காவில் அமைந்துள்ளது.

2009 புள்ளிவிவரங்களின்படி, கிரிசமுத்திரம் கிராமம் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தாக மாறியது.

கிரிசமுத்திரம் கிராமம் வேலூர் மாவட்டத்திலிருந்து 68 கி.மீ தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது.

இந்த இடம் வேலூர் மாவட்டம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்ட எல்லையில் உள்ளது.

Also Read  அலத்துர் - திருவண்ணாமலை மாவட்டம்