தமிழ்நாட்டில் கொரொனா ஹாட் பார்ட் விவரம்

எண்ணிக்கை

இன்று (25-04-20) வரை தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு விவரம்.

எண்ணிக்கை அடிப்படையில் கொரொனா ஹாட்பார்ட் வண்ணத்தில்.

Also Read  சொந்த பணத்தில் கிருமிநாசினி இயந்திரம்-மம்சாபுரம் ஊராட்சி தலைவி