ஒரே ஒன்றியத்தில் விடுதி என முடியும் ஊராட்சிகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம்

கறம்பக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் மொத்தம் முப்பத்தொன்பது ஊராட்சிகள் உள்ளன. இந்த ஊராட்சிகளில் விடுதி என முடியும் 14 ஊராட்சிகள் உள்ளது.

 1. அம்புகோயில்
 2. ஆதிரன்விடுதி
 3. இராஞ்சியன்விடுதி
 4. இலைகாடிவிடுதி
 5. எம். தெற்குதெரு
 6. ஓடப்பாவிடுதி
 7. கட்டாத்தி
 8. கணக்கன்காடு
 9. கரம்பாவிடுதி
 10. கரு. கீழதெரு
 11. கரு. தெற்குதெரு
 12. கருப்பாட்டிபட்டி
 13. கலாபம்
 14. கலியாரன்விடுதி
 15. கீராத்தூர்
 16. குலந்திரன்பட்டு
 17. செங்கமேடு
 18. திருமணஞ்சேரி
 19. தீதன்விடுதி
 20. தீத்தானிபட்டி
 21. பட்டாத்திகாடு
 22. பந்துவகோட்டை
 23. பல்லவராயன்பாதை
 24. பாப்பாபட்டி
 25. பிலாவிடுதி
 26. புதுவிடுதி
 27. பொன்னன்விடுதி
 28. மருதக்கோன்விடுதி
 29. மலையூர்
 30. மாங்கோட்டை
 31. முதலிபட்டி
 32. முல்லங்குறிச்சி
 33. மைலகோன்பட்டி
 34. ரெங்கநாதபுரம்
 35. வடதெரு
 36. வண்ணக்கன்காடு
 37. வந்தான்விடுதி
 38. வலங்கொண்டான்விடுதி
 39. வெள்ளாளவிடுதி         இப்படி ஒரே மாதிரி முடிவதில் ஏதாவது ஒரு காரணம் கண்டிப்பாக இருக்கும். வரலாற்று பக்கங்களை புரட்டினால் காரணம் புலப்படலாம்.
Also Read  மே 3- உலக பத்திரிகை சுதந்திர தினம்