ஊராட்சியின் அதிகாரங்கள்

ஊராட்சிகள் மற்றும் செயல்படுத்தும் அதிகாரிகளின் அலுவல்களும் அதிகாரங்களும்

எந்த ஒரு பொருள் பற்றியும் தகவல் தரக் கோரும் அதிகாரம்

ஊராட்சிகளின் நடவடிக்கைகள் அல்லது ஆவண நகல்கள் வழங்குதல்

உரிமம் அனுமதி கோரிய மனு மீது ஆணை அனுப்புவதற்கு கால வரையறை

கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் தகவல் கோரிப் பெறுதல்

கண்காட்சி சந்தைகள் மற்றும் விழாக்களை வகைப்படுத்துதல்

பொதுச் சாலைகளின் வகைப்பாடு

பொதுவான அல்லது தனியார் ஊற்றுக்கள் குளங்கள் கிணறுகளின் பயன்பாட்டை தடுத்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல் மீன்பிடி உரிமை குத்தகை மற்றும் மீன் பிடிப்பதற்கானஉரிமம் வழங்குதல்

குற்றங்களை இணக்கம் செய்தல்

நுழைவதற்கும் ஆய்வு செய்வதற்கும் உரிய அதிகாரங்களுக்குவரையறைகள் மற்றும் சுட்டுப்பாடுகள் குத்தகைக்காரர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்களிடமிருந்து வசூலிக்கமுடியாத தொகைகளைத் தள்ளுபடி செய்தல் வசூலிக்கப்பட இயலாத வரிகள் கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்வதற்கு வரையறைகள்

பாசன அலுவல்களை ஊராட்சிகளுக்கு மாற்றுவது

சந்தைகள் திறத்தல் மற்றும் பராமரித்தல்

ஊராட்சிகள் துணைச்சட்டங்கள் இயற்றுதல்

Also Read  ஊராட்சி மன்றங்களின் அதிகாரம்